Podmínky registrace na kurzech, workshopech a festivalech Swing Wings

Tyto všeobecné podmínky registrace a účasti na kurzech (dál jen “Podmínky”) Swing Wings, z. s., se sídlem Bělohorská 1827/32, Židenice, 636 00 Brno, IČ: 03494217, zapsaným ve veřejném rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 20106 a festivalech Swing & Hop Festivals, z.s., se sídlem Bělohorská 1827/32, Židenice, 636 00 Brno, IČ: 05571693, zapsaným  ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 22242, s provozovnou Studio Kafka, Franz Kafka Špitál, Koliště 43, Brno 602 00, 3. a 4. patro a odpovědnou osobou: Pavlína Korcová,  e-mail: pilot@swingwings.cz, tel. číslo  +420 774 540 041 (dále jen „Swing Wings“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti tebe, jakožto kupujícího/kupující, a Swing Wings, jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím webových stránek swingwings.cz nebo absolutelyshag.cz.   

OBECNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Úspěšnou registrací na kurz nebo festival vyjadřuješ, že jsi s těmito podmínkami obeznámen/a a že s nimi souhlasíš a budeš se jimi řídit. Dále je tvojí povinností poskytnout Swing Wings všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jsi nám poskytl/a v registraci budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou popsána samostatně na URL: https://www.swingwings.cz/informovani-o-zpracovani-osobnich-udaju/

Součástí těchto podmínek je i Etický kodex Swing Wings a máš povinnost se ním řídit. Je popsán na URL: https://www.swingwings.cz/codeofconduct/ 

REGISTRACE NA KURZ/FESTIVAL

Registrace. V případě, že dojde k akceptaci tvé registrace, doporučujeme zaplatit za lekci obratem při registraci nebo obdržení e-mailu s akceptací registrace.

V případě, že dojde k akceptaci tvé registrace více než 4 dny před posledním dnem registrace na lekci, bude částka za lekci splatná do 3 dnů od zaslání platebních údajů. Pokud dojde k akceptaci registrace 4 dny a méně před posledním dnem registrace na lekci, bude splatnost lekce do druhého dne od zaslání e-mailu s akceptací registrace. Na blížící se termín splatnosti tě budeme upozorňovat e-mailem.

Waiting list. Upozorňujeme, že v případě naplnění kapacity lekce nebo v případě nevyrovnaných rolí (leader/follower) bude tvoje registrace zařazena na čekací listinu (waiting list). Registrací tedy nevzniká nárok na její akceptaci za strany Swing Wings. O této skutečnosti tě informujeme e-mailem. Počítej prosím s tím, že k akceptaci tvé registrace z waiting listu dojde pouze v případě uvolnění místa na lekci, při nenaplněné kapacitě v případě registrace odpovídajícího počtu studentů v opačné roli. Pokud již nadále nebudeš chtít čekat na waiting listu, máš ve studentské sekci (viz níže) možnost danou registraci zrušit.

Akceptace registrace. Akceptací registrace potvrzujeme, že jsme tvoji registraci přijali a že je pro tebe na lekci místo a zbývá tedy již pouze uhradit částku. O akceptaci registrace na lekci ti dáme vědět e-mailem s odkazem do studentské sekce, ve které lze zobrazit platební údaje pro úhradu lekce včetně termínu splatnosti. Pokud jsi se v tento moment rozhodl/a, že na lekci přijít nechceš, máš možnost ve studentské sekci registraci zrušit a my po tebe nebudeme požadovat žádné další úhrady.

Změny a odstoupení. V odůvodněných případech si vyhrazujeme právu změnit náplň kurzu či workshopu, místa a času konání nebo lektora. V případě podstatné změny místa nebo času můžeš od smlouvy odstoupit zasláním zprávy na pilot@swingwings.cz a my ti vrátíme poměrnou část zaplacené částky. Stejně tak pokud zrušíme kurz, workshop nebo festival, vrátíme ti poměrnou část zaplacené částky. Pokud kurz, workshop nebo festival nebudeme moct uspořádat z důvodu mimo naši kontrolu (závažné epidemiologické opatření, vyšší moc a podobně), vyhrazujeme si právo kurz, workshop nebo festivalestival odložit do pominutí důvodu uvedeného výše nebo kurz/festival zrušit. V takovém případě nemáš právo na odstoupení od Smlouvy z důvodu změnit. V případě, že dojde ke zrušení, jsou uplatněny storno podmínky pro daný kurz, workshop nebo festival.

Zrušení registrace. V případě, že nedojde k úhradě lekce v termínu splatnosti, vyhrazujeme si právo tvou registraci na lekci zrušit. O zrušení registrace tě budeme informovat e-mailem. Pokud došlo k registraci v páru a zaplatil pouze jeden z vás, musíme bohužel registraci zrušit oběma. Uhrazenou částku obvykle vrátíme do 14 dnů po zrušení registrace, tímto se však nevzdáváme případného práva na náhradu újmy způsobené tím, že místo na lekci bylo nedostupné pro další zájemce/kyně.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na dálku a v českém jazyce prostřednictvím webových stránek Swing Wings (dále jen “Stránky”), přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradíš sám (zejména přístup k internetu). Žádné další náklady nad rámec uvedené ceny v registraci ti účtovať nebudeme. Odesláním registrace souhlasíš s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, aby sis na Stránkách vytvořil/a registraci. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaných položkách (na Stránkách označuješ kurz/workshop/festival, o jehož nákup máš zájem, tlačítkem „Registrovat se“ nebo „Přidat do košíku“);

b) Informace o ceně a způsobu platby celkové ceny; tyto informace budou viditelné v registraci  na Stránkách, přičemž informace o ceněa celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě zvolného kurzu/workshopu/festivalu a způsobu jeho platby;

c) Tvé identifikační údaje sloužící k tomu, abychom mohli účast na kurzu/workshopu/festivalu zprostředkovat, zejména tedy jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby Registrace můžeš až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisknutí tlačítka „Objednat a zaplatit“ registraci dokončíš. Před stisknutím tlačítka musíš  potvrdit seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné registraci dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat a zaplatit“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

Akceptace registrace. Akceptací registrace ti potvrzujeme, že jsme tvojí registraci přijali a že je pro tebe na lekci místo a zbývá tedy již pouze uhradit částku. O akceptaci registrace na lekci ti dáme vědět e-mailem s odkazem do studentské sekce, ve které lze zobrazit platební údaje pro úhradu lekce včetně termínu splatnosti. Pokud si se v tento moment rozhodl, že na lekci přijít nechceš, máš možnost v této sekci registraci zrušit a my po tobě nebudeme požadovat žádné další úhrady.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, ti vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

V případě, že v rámci Stránek  nebo v Registraci bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni ti účast na kurzu/workshopu/festivalu za tuto cenu dodat ani v případě, kdy jsti obdržel/a potvrzení registrace, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. Za zjevnou chybu v ceně se považuje například situace, kdy cena neodpovídá obvyklé ceně obdobné služby nebo chybí či přebývá cifra.

Při první registraci ti bude zřízen uživatelský účet, ve kterém si můžeš zobrazit stav registrovaných kurzů, workshopů a festivalů, platební údaje a další informace. Zřízení proběhne automaticky a instrukce ti budou zaslány na uvedenou e-mailovou adresu. Kliknutím na odkaz v e-mailu dojde k ověření e-mailové adresy. Další registrace můžeš vytvářet také prostřednictvím uživatelského účtu. I v takovém případě máš ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za účast na kurzu, workshopu nebo festivalu  a doprovodných službách platíš účastnický poplatek. Výše ceny poplatku je uvedena u každé nabízené služby včetně DPH v rámci našich stránek a v návrhu Registrace. Celková cena je uvedena včetně DPH a včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Platbu celkové ceny po tobě budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před účastí na kurzu/workshopu/festivalu. Úhradu celkové ceny můžeš provést následujícími způsoby:

  • Platební bránou. K dispozici jsou platební tlačítka bank, platba kartou, Apple Pay/Googlle Pay. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu ComGate, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/smluvni-dokumenty. Platební podmínky jsou popsány v sekci Registrace.
  • Bankovním převodem. Informace pro provedení platby ti zašleme v rámci potvrzení registrace. Platební podmínky jsou popsány v sekci Registrace. 

Aktuální výši účastnického poplatku včetně případných slev najdeě na Stránkách a rovněž vždy pro každý kurz zvlášť v prostředí rezervačního formuláře na Stránkách. Konečná výše ceny (se započtením případných slev) je uvedena na tránkách při zobrazení rekapitulace nové registrace.

Účastnický poplatek může být snížen o slevu dle aktuální nabídky slev uvedených na Stránkách. Sleva se kumuluje s jinými slevami na Stránkách, pokud není uvedeno jinak. Sleva se aktivuje během rezervace. V případě, že dojde ke zrušení již zaplacené rezervace, která množstevní slevu aktivovala, odpadne ti nárok na danou slevu a vyzveme tě k doplacení ceny (původně snížené o vybranou slevu).

Registrované služby je možné následně čerpat v době a místě konání kurzu nebo festivalu, které jsou uvedeny na našich Stránkách. Tvé rezervované a zakoupené fyzické zboží ti bude vydáno na místě v době konání festivalu na základě doložení potvrzení o zaplacení.

Platby kartou pro Swing Wings zajištuje platební brána spollečnosti Comgate, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267. Bližší informace o platobnej bráně jsou uvedeny na URL: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Ačkoliv uzavíráme Smlouvu po internetu, tedy jedním z tzv. distančních způsobů, nemáš podle zákona právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě. Smlouvy uzavírané podle těchto podmínek jsou totiž smlouvami o využití volného času, u kterých poskytujeme plnění (lekce, workshop nebo festival) v určitém termínu (§ 1837 písm. j) občanského zákoníku). Od takových smluv (na rozdíl třeba od kupní smlouvy na věci z e-shopu) odstoupit mimo případy uvedené v těchto Podmínkách nelze.

Od uzavřené Smlouvy můžeš odstoupit, jestliže Swing Wings poruší Smlouvu podstatným způsobem, a to bez zbytečného odkladu poté, co  ses o porušení Smlouvy dozvěděl/a. O takovém odstoupení nás musíš neprodleně informovat, a to e-mailem na pilot@swingwings.cz. V případě odstoupení od Smlouvy ti vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů, tvé zaplacené účastnické poplatky nebo jejich poměrnou část.

Jsme povinni ti dodat službu nebo zboží ve shodě s uzavřenou Smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Pokud není, máě samozřejmě práva z vadného plnění dle obecně závazných právních předpisů (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku). To pro tebe znamená, že máě právo na to, aby náplň kurzu odpovídala popisu kurzu na webu v době přihlášení a že ti garantujeme i počet lekcí uvedený na webu. Pokud nejsi spokojen/a s kvalitou výuky, dej nám prosím vědět na pillot@swingwings.cz. Zároveň však negarantujeme výsledek služby, kterou během lekcí/workshopů/festivalu poskytujeme.

Pokud se rozhodneš naše služby reklamovat, musíš nám vadu plnění vytknout (písemně na naši adresu nebo e-mailem na pilot@swingwings.cz) bez zbytečného odkladu poté, kdy jsi vadu zjistil/a, nejpozději však do šesti měsíců od poskytnutí služeb dle Smlouvy. Reklamaci včetně odstranění vady musíme vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Případné spory, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.