Podmínky registrace

 

Registrace. V případě, že dojde k akceptaci tvé registrace doporučujeme zaplatit za lekci obratem při registraci nebo obdržení e-mailu s akceptací registrace.
V případě, že dojde k akceptaci tvé registrace více než 4 dny před posledním dnem registrace na lekci, bude částka za lekci splatná do 3 dnů od zaslání platebních údajů. Pokud dojde k akceptaci registrace 4 dny a méně před posledním dnem registrace na lekci, bude splatnost lekce do druhého dne od zaslání e-mailu s akceptací registrace. Na blížící se termín splatnosti Vás budeme upozorňovat e-mailem.

Waitlist. Upozorňujeme, že v případě naplnění kapacity lekce nebo v případě nevyrovnaných rolí (leader/follower) bude tvoje registrace zařazena na čekací listinu. Registrací tedy nevzniká nárok na její akceptaci za strany Swing Wings. O této skutečnosti tě ťe informujeme e-mailem. Počítej prosím s tím, že k akceptaci tvé registrace z waitlistu dojde pouze v případě uvolnění místa na lekci či registrace studentů v opačné roli při nenaplněné kapacitě. Pokud již nadále nebudeš chtít čekat na waitlistu, máš v sekci pro studenty možnost danou registraci zrušit.

Akceptace registrace. Akceptací registrace ti potvrzujeme, že jsme tvojí registraci přijali a že je pro tebe na lekci místo a zbývá tedy již pouze uhradit částku. O akceptaci registrace na lekci ti dáme vědět e-mailem s odkazem do studentské sekce, ve které lze zobrazit platební údaje pro úhradu lekce včetně termínu splatnosti. Pokud si se v tento moment rozhodl, že na lekci přijít nechceš, máš možnost v této sekci registraci zrušit a my po tebe nebudeme požadovat žádne další úhrady.

Zrušení registrace. V případě, že nedojde k úhradě lekce v termínu splatnosti, vyhrazujeme si právo tvou registraci na lekci zrušit. O zrušení registrace tě budeme informovat e-mailem. Pokud došlo k registraci v páru a zaplatil pouze jeden z vás, musíme bohužel registraci zrušit oběma. Uhrazenou částku obvykle vrátíme do 14 dnů po zrušení registrace, tímto se však nevzdáváme případě práva na náhradu újmy způsobené tím, že si místo na lekci zbytečně blokoval.

Terms of registration

 

Registration. In the event that your registration is accepted, we recommend paying for the lesson immediately upon registration or receiving an e-mail with the confirmation of the registration.If your registration is accepted more than 4 days before the last day of registration for the lesson, the payment for the lesson will be due within 3 days of sending the payment details. If the registration is accepted 4 days or less before the last day of registration for the lesson, the payment will be due by the second day after the registration acceptance email is sent. We will notify you by e-mail of the approaching due date.

Waitlist. Please note that if the lesson capacity is full or in the case of unbalanced roles (leader/follower), your registration will be placed on the waiting list. Registration does not entitle you to its acceptance by Swing Wings. We will inform you about any changes by e-mail. Please keep in mind that your registration from the waitlist will only be accepted if a place becomes available for the lesson or students register in the opposite role if the capacity is not filled. If you no longer want to wait on the waitlist, you have the option to cancel the registration in the section for students.

Acceptance of registration. By accepting the registration, we confirm that we have accepted your registration and that there is a place for you in the lesson, so all that remains is to pay the amount. We will let you know about the acceptance of registration for the lesson by e-mail with a link to the student section, where you can view the payment details for paying for the lesson, including the due date. If you have decided at this moment that you do not want to come to the lesson, you have the option to cancel your registration in this section and we will not require any further payment from you.

Cancellation of registration. If you do not pay for the lesson by the due date, we reserve the right to cancel your registration for the lesson. We will inform you about the cancellation of the registration by e-mail. If you registered as a couple and only one of you paid, we unfortunately have to cancel both of your registrations. We will usually refund the amount paid within 14 days after canceling the registration, however, we do not waive the right to compensation for damage caused by you unnecessarily blocking your place in the lesson.