Code of Conduct

Swing Wings is dedicated to provide a safe and comfortable dance experience to all attendees of its festivals and events. Therefore below set code of conduct applies to all participants of the event (organisers, teachers, DJs, band members, volunteers, dancers and all contributors). By attending the event you confirm that you have read and understood the code of conduct. We kindly ask you to respect it.

Our core values are safety, freedom of expression (including the free choice of dance roles), and non-discrimination. We expect the participants of the event to uphold those values as well. Thank you for contributing to making the event a safe space.

If you feel that these values are not being reflected in any manner, please let us know at michaela@swingwings.cz or contact any member of the safe space team.

Any harassing behaviour, such as: 

 • offensive comments related to gender, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race or ethnicity, nationality, religion,
 • sexual images in public spaces,
 • deliberate intimidation,
 • stalking, following, 
 • harassing photography or recording, 
 • sustained disruption of workshops or other events, 
 • inappropriate physical contact, 
 • unwelcome sexual attention 
 • or other conduct creating hostile environment for other attendees  

is inappropriate and will be treated with consequences. 

If a participant engages in any harassing behaviour, the organizers are entitled to take steps to stop this behaviour, including warning the offender or expelling the offender from the event with no refund. Participants asked to stop any harassing behaviour are expected to comply immediately.

If you are being harassed, are a witness of any harassing behaviour, or have any other concerns, please contact the members of safe space team immediately. The members of the safe space team and their contacts will be published prior to the event and in the party venues. Please don’t be afraid to ask for help or speak up for someone if you think they are being harassed.

We ask all participants to treat each other with respect and keep dancing social-floor friendly. Please be respectful and accept „no“ when asking for a dance. Be equally kind declining the dance. Bear in mind that you should always check for consent and the comfort of your partner, especially while dancing in close embrace or proposing moves with the potential to cross personal boundaries – such as dips or drags. 

To provide a more comfortable dance experience to your fellow dancers we ask all dancers to take care of your personal hygiene. If necessary, bring an extra change of clothes, deodorant or a towel.

Be responsible with alcoholic drinks and other substances that may impact your coordination and space awareness. If you’ve crossed your limits, please be ready to step out of the dancefloor. Don’t be afraid to ask for assistance in getting home safely if needed. 

We are expecting cooperation from all participants to help ensure a safe and comfortable environment for everybody. The safe space team will be ready and happy to help and assist those experiencing harassment so they can feel safe for the duration of the event. We value your attendance and your safety.

Please help us to create a safe and friendly event.

Thank you for respecting this code of conduct.

 

 

Etický kodex

Swing Wings si klade za cíl vytvořit bezpečný a pohodlný taneční zážitek pro všechny účastníky festivalů a dalších údalostí. Níže uvedený etický kodex se proto vztahuje na všechny účastníky události (organizátory, lektory, DJe, hudebníky, dobrovolníky, tanečníky a další osoby). Účastí na události potvrzujete přečtení a souhlas s tímto etickým kodexem. Prosíme laskavě o jeho dodržování.

Našimi hodnotami jsou bezpečnost, svoboda sebevyjádření (včetně svobodné volby tanečních rolí) a nediskriminace.  Očekáváme, že účastníci události budou ctít tytéž zásady. Děkujeme, že spolu s námi vytváříš z této události bezpečný prostor.

Máš-li pocit, že tyto hodnoty nejsou dostatečně reflektovány, dej nám o tom prosím vědět na michaela@swingwings.cz nebo kontaktuj kteréhokoliv člena safe space týmu.

Jakékoliv obtěžující chování, zejména:

 • urážlivé komentáře týkající se pohlaví a genderové identity, věku, sexuální orientace, postižení, fyzického vzhledu, tělesné velikosti, rasy a etnicity, národnosti, náboženství,
 • sexuálně explicitní obrazový materiál na veřejnosti,
 • zastrašování,
 • stalking, pronásledování,
 • obtěžující fotografování či nahrávání,
 • opakované či přetrvávající narušování lekcí nebo dalších událostí,
 • nevhodný fyzický kontakt,
 • nevyžádaná pozornost se sexuálním podtextem,
 • anebo jiné jednání vytvářející nepřátelské prostředí pro ostatní účastníky

je nevhodné a budeme z něj vyvozovat následky.

Pokud se účastník dopouští obtěžujícího jednání, organizátoři jsou oprávněni přijmout kroky potřebné k zastavení takového jednání, včetně možnosti takového účastnika upozornit a případně jej z účasti na akci vyloučit bez nároku na vrácení peněz. Od účastníků, kteří byli požádáni o to, aby zanechali obtěžujícího jednání, očekáváme, že tak učiní neprodleně.

Pokud jsi obětí obtěžování anebo svědkem obtěžujícího jednání či máš jiné obavy, obrať se prosím neprodleně na safe space tým. Kontakty na členy safe space týmu zveřejníme pro účastníky před konáním události a v prostorách večerních party. Neměj prosím obavy požádat o pomoc nebo se ozvat, pokud si myslíš, že můžeš být svědkem obtěžování někoho jiného.

Žádáme účastníky, aby s ostatními jednali s respektem a aby se při tanci chovali vhodně tak, aby byl parket bezpečným a příjemným místem pro všechny. Buď prosím zdvořilý*á a přijmi “ne” jako vhodnou odpověď při žádosti o tanec. Stejnou zdvořilost prosím projev, pokud tanec odmítáš. Pamatuj, že je vždy potřeba se ujistit o souhlasu a komfortu tanečního partnera, zvlášť při tanci v těsném držení či při iniciaci kroků, které mohou narušit něčí hranice – například dips nebo drags.

Pro vytvoření příjemného tanečního zážitku prosíme všechny tanečníky, aby věnovali potřebnou péči osobní hygieně. Pokud je to potřeba, přines si oblečení na převlečení, deodorant či ručník.

Přistupuj zodpovědně k alkoholu a jiným látkám, které mohou ovlivnit tvou koordinaci a orientaci v prostoru. Pokud jsi překročil*a své hranice, neváhej prosím opustit taneční parket. Je-li to potřeba, neboj se požádat ostatní o asistenci, aby ses dostal*a bezpečně domů. 

Očekáváme spolupráci všech účastníků k tomu, abychom pro všechny vytvořili bezpečné a příjemné prostředí. Safe space tým bude připraven a ochoten pomoci těm, kdo se ocitnou v nepříjemné či obtěžující situaci tak, aby se mohli na události i nadále cítit bezpečně.  Vážíme si tvé účasti a tvé bezpečnosti.

Pomoz nám prosím vytvářet bezpečnou a přátelskou událost.

Děkujeme, že tento etický kodex budeš dodržovat.